Tilinpäätösanalyysi: Vakaata tapahtumatuotantoa

Eventon tilinpäätösanalyysissä vertaillaan neljän tapahtuma-alan yrityksen vuoden 2018 tunnuslukuja. Vertailussa selviää, että kärkiyritysten talous on hyvässä kunnossa. Idea ja Tuotanto Woltia sekä Tapausta voi luonnehtia jopa tapahtuma-alan huippusuorittajaksi.

Factor Nova  oy, Idea ja Tuotanto Wolt  oy, Lataamo Group  oy ja Tapaus  oy ovat viime vuoden tilinpäätösten perusteella taloudellisesti hyvässä kunnossa. Pikaisen analyysin perusteella syntyy ymmärrys, että toimialalla toimii suuruuden ekonomia. Mitä suuremmaksi liiketoiminnan kykenee kasvattamaan, sitä pienemmäksi kiinteiden kustannuksen osuus liikevaihdosta tippuu ja tehokkuus kasvaa. Suuruuden ekonomia tuo mukanaan hinnoitteluvoimaa ja mahdollistaa ostolaskujen suhteen keskimääräistä pidemmät kiertoajat, kuten Lataamon ja Tapauksen kohdalla on nähtävissä.

Käyttökateprosentit korkeita

Käytetyin yrityksen kannattavuutta kuvaava tunnusluku on käyttökate. Sillä tarkoitetaan kokonaisrahamäärää, joka jää liikevaihdosta jäljelle muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jälkeen. Käyttökate on paras kannattavuuden mittari, koska sen manipulointi sisäisin tilinpäätössiirroin on vaikeampaa kuin nettotuloksen.     

Käyttökateprosentin suhteen Tapaus ja Wolt ovat toimialan mediaaniin verrattuna erittäin kannattavia. Lataamo Groupin kannattavuus oli toimialan mediaania, kun taas Factor Nova jäi toimialan mediaanin alapuolelle.

Myyntisaamisten kiertoaika oli jokaisella yrityksellä yllättävän pitkä.”

Investointi-intensiivisillä toimialoilla käyttökateprosentit ovat aina keskimääräistä korkeammat, koska tällä rahalla lyhennetään pitkäaikaista pankkilainaa. Vaikka kyseisillä yrityksillä ei ollut pitkäaikaista lainaa juuri nimeksikään, käyttökateprosentit olivat silti melko korkeat. Etenkin euromääräisen tarkastelun kautta jokainen yritys tuotti omistajille hyvän kassavirran, Tapaus  oy:n ja Idea ja Tuotanto Wolt oy:n kassavirrat olivat jopa huipputasoa.    

Maksuvalmius hyvällä tasolla

Yrityksen maksuvalmiutta kuvaa parhaiten quick ratio. Kyseinen tunnusluku mittaa yrityksen maksuvalmiutta vertailemalla olemassa olevia kassavaroja ja lyhytaikaisia myyntisaamisia lyhytaikaisten velkojen kokonaismäärään. Mikäli tunnusluku on yli yhden, kertoo se yrityksen rahoitusomaisuuden arvon olevan lyhytaikaista velkaa suurempi. Yleisellä tasolla tätä pidetään hyvänä ja turvallisena maksuvalmiuden rajana.

Kyseisen rajan puitteissa tarkasteltavien yritysten maksuvalmius oli hyvällä tasolla, vaikka monen yrityksen rahoitusomaisuus koostui pääsääntöisesti suuresta myyntisaamisten määrästä. Tässä ei ole mitään väärää niin kauan, kun asiakkaat maksavat laskunsa, eikä niihin kohdistu alaskirjauksen painetta. Ainoastaan Idea ja Tuotanto Wolt  oy:n kassavarat olivat tilinpäätöshetkellä merkittävät.

Myyntisaamisten kierto

Myyntisaamisten kiertoaika oli jokaisella yrityksellä yllättävän pitkä. Lataamo Group  oy:n kohdalla asiakkaat maksoivat laskunsa keskimäärin 79 päivän sisällä, mikä on erittäin korkea luku ja sitoo paljon käyttöpääomaa. Muidenkin yritysten asiakkaat maksoivat laskunsa vasta 50–60 päivän päästä laskun lähettämisestä.

Myyntisaamisten kiertoaika oli roimasti yli alan keskiarvon. Se saattaa indikoida sitä, että yritykset tekevät töitä isoille yrityksille. Monet isommat yritykset ovat tunnetusti melko hitaita laskun maksajia ja pyrkivät siten rahoittamaan omaa toimintaansa pienempien yritysten kustannuksella. Toimialalla tämä näyttäisi olevan realismia.    

Toimiala ei näyttäisi olevan investointi-intensiivinen.”

Tilinpäätösanalyysin yhteydessä kannattaa aina kiinnittää huomiota myyntisaamisten kiertonopeuteen ja niiden euromääräiseen kokonaissummaan. Yrityksen tase ei kuitenkaan tarjoa koko totuutta asiaan, vaan myyntilaskujen todellisen luonteen ja mahdollisten alaskirjausten määrän paljastaa vasta myyntireskontra. Epäkurantit myyntilaskut alaskirjataan aina tuloksen kustannuksella, mistä syystä niiden ajantasaisuudesta kannattaa pitää aina hyvä huoli. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan kannata spekuloida näin radikaalista asiasta, vaan isot myyntisaamisten määrät selittänee toimialan luonne.

Omavaraisuusasteet korkeita

Omavaraisuusprosentti kuvastaa oman ja vieraan pääoman suhdetta. Toimiala ei näyttäisi olevan investointi-intensiivinen ja siksi toimialan omavaraisuusprosentit ovat keskimääräistä korkeammat, mediaanin ollessa jopa 60 prosenttia.

Yleisesti 40 prosentin omavaraisuusprosentti on jo turvallinen taso. Millään tarkastelun kohteena olevalla yrityksellä ei ollut pankkilainaa juuri nimeksikään, vaan vieraspääoma koostui pääsääntöisesti ostoveloista, siirtoveloista tai asiakkaan ennakkomaksuista. Idea ja Tuotanto Wolt oy:n omavaraisuusaste oli erittäin korkea. Muiden yritysten omavaraisuusaste oli mediaanin alapuolella, muttei huolestuttavalla tasolla.   

Henkilöstökulut pienet

Tarkasteltavat yritykset näyttäisivät toimivan verkostomaisesti. Jokainen yritys käytti ostoihin ja/tai ulkopuolisten palvelun hankintaan jopa 64–69 prosenttia liikevaihdosta, kun taas henkilöstökustannukset olivat vain 15–20 prosenttia liikevaihdosta.

Tämä kertoo tyypillisesti siitä, että toiminta on sesonkiluonteista tai työmäärä jakautuu ruuhkahuippuihin, jolloin työkuormaa on riskien ja tehokkuuden näkökulmasta pakko ulkoistaa. Jokainen toimiala kasvaa kovaa kyytiä alihankintaverkostojen hyödyntämisen toimintamalliin, ja joissain tapauksissa jopa pakkoyrittäjyyden pariin. Omaa henkilökuntaa ei edes haluta pitää omilla palkkalistoilla.

Tulevaisuudentutkijat ovat povanneet, että 2030-luvun loppuun mennessä jopa 60 prosenttia suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä tai freelancereita ja vain 40 prosenttia perinteisiä palkansaajia. Tapahtuma-ala on selvästi ottanut askeleita tähän suuntaan.

Teksti Miia Manner

 

MB Rahastoista Tapauksen ja Roofin uusi omistaja

Suomen johtava tapahtumamarkkinointitoimisto Tapaus ja kuluttajatapahtumiin erikoistunut Roof Productions yhdistyvät heinäkuussa vahvistetun yrityskaupan myötä.

Vuoden 2019 liikevaihdon odotetaan yltävän yli 30 miljoonaan euroon. Pääomasijoitusyhtiö MB Rahastoista tulee Tapaus-konsernin pääomistaja. Tapaus-konsernin kuluttajatapahtumien osuus kasvaa kaupan myötä 30 prosenttiin.

– Kilpailuviranomainen hyväksyi yrityskaupan heinäkuussa. Kaupan myötä Tapaus on Pohjoismaiden suurin tapahtumatoimisto liikevaihdolla mitattuna, kertoo Tapauksen toimitusjohtaja Timo Aalto.

Roofin johto sekä kaikki työntekijät siirtyvät Tapauk-sen toimitiloihin Otaniemeen syyskuussa. Roofin toimitusjohtaja Jani Savolasta tulee yrityskaupan myötä Tapauksen johtoryhmän jäsen sekä kuluttajatapahtumien liiketoiminnan operatiivinen johtaja. Toimitusjohtajana jatkaa Timo Aalto.

Kaikki Tapauksen ja Roofin nykyomistajat jatkavat merkittävinä henkilöomistajina yhtiössä. MB Rahastojen taloudellisella panostuksella on tarkoitus mahdollistaa Tapauksen toiminnan kehittäminen. MB Rahastot on vuonna 1988 perustettu johtava suomalainen pääomasijoittaja. MB hallinnoi yhteensä 0,5 miljardin euron pääomasijoitusrahastoja, joissa sijoittajina ovat pääasiassa johtavat suomalaiset institutionaaliset sijoittajat. Toimintansa aikana MB on sijoittanut menestyksekkäästi noin 40 keskisuureen yhtiöön Pohjoismaissa.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2019.

Lataa PDF tästä.

Yliopettaja Antti Sekki opettaa yrittäjyyttä ja yritysrahoitusta Laurea AMK:ssa.

Sulje mainos Tilaa Evento