Kuinka toimia työkyvyttömyystilanteissa?

Sairauspoissaolot voivat aiheuttaa työpaikolla monenlaisia haastavia tilanteita. Monesti työntekijöille voi olla epäselvää, miten sairauspoissaolotilanteissa menetellään ja kenelle, milloin ja miten työkyvyttömyydestä ilmoitetaan. Samoin usein voi olla epäselvää, onko kysymyksessä oikeus palkalliseen sairauslomaan vai ei. Näiden seikkojen tiedottaminen työntekijöille kuuluu työnantajan vastuulle.

Työntekijällä on oikeus palkkaan ajalta, jolloin hän on estynyt tekemästä työtään sairauden tai tapaturman vuoksi. Sairausajan palkanmaksuvelvollisuuden syntymisen edellytyksenä on, että työntekijä ei kykene suoriutumaan työsopimuksen mukaisista työtehtävistään sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Edellytyksenä palkanmaksulle on myös se, että työntekijä toimittaa pyydettäessä työnantajalle luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään.

Kaikissa työkyvyttömyystilanteissa ei välttämättä ole kysymys palkallisesta sairauspoissaolosta. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä on kosmeettisista syistä tehdyn operaation vuoksi työkyvytön, mutta operaation syynä ei ole ollut sairaus tai tapaturma.

Kaikissa työkyvyttömyystilanteissa ei välttämättä ole kysymys palkallisesta sairauspoissaolosta.”

Työntekijällä, joka on lääkärin arvion perusteella työkyvytön tiettynä ajanjaksona, on lähtökohtaisesti oikeus olla pois työstä. Lääkärin lääketieteelliseen arvioon perustuva työkyvyttömyyden toteaminen ei kuitenkaan automaattisesti oikeuta työntekijää olemaan pois työstä, vaan kyseeseen voi tulla esimerkiksi kevennetyn työn tekeminen jäljellä olevan työkyvyn rajoissa sairauspoissaolon sijaan. Käytännössä työntekijän työkykyä olisi tällaisissa tilanteissa hyvä arvioida työnantajan, työntekijän ja tarvittaessa työterveyshuollon yhteistyönä. Kyseeseen voi tulla varhaisen tuen prosessin mukainen ohjaus työkykyarvioon tätä edeltävän työnjohdollisen keskustelun jälkeen ja tarvittaessa työterveysneuvottelu.

Työnantajan työnjohto-oikeuteen kuuluu arvioida, onko työntekijällä riittävä peruste olla poissa työstä ja voidaanko työntekijä tarvittaessa määrätä työhön. Jos työnantaja katsoisi asiallisin perustein, että lääkärin todistukseen kirjatusta työkyvyttömyysajasta huolimatta työntekijä voi työkyvyn mahdollistavissa määrin suorittaa työtehtäviä, työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan määräyksiä.

Selvät toimintaohjeet työpaikoille

Selvät ohjeistukset, jotka ovat ennalta henkilöstön tiedossa, helpottavat työntekijöiden toimintaa työkyvyttömyystilanteissa. Samoin ne helpottavat työnantajan puuttumista ja erimielisyyksien myöhempää selvittämistä, jos työntekijä on menetellyt ohjeistusten vastaisesti. Ohjeistukset olisi suositeltavaa olla kirjallisessa muodossa, ja ne olisi syytä sisällyttää perehdytysohjelmaan.

Työnantajan onkin epäselvyyksien estämiseksi järkevää huolehtia siitä, että henkilöstö on perehdytetty sairauspoissaoloja koskeviin käytäntöihin, ohjeistuksiin ja työterveysyhteistyöhön.

Julkaistu Evento-lehdessä 4/2021.

Tässä juttusarjassa käsitellään tyypillisimpiä haasteita, joihin työpaikoilla tänä päivänä törmätään. Tämän jutun kirjoitti työoikeusjuristi, asianajaja Mari Mohsen asianajotoimisto Roschierilta.

Sulje mainos Tilaa Evento