Samalla kun yrityksen ja organisaation kehitystyö on muuttuvassa kilpailuympäristössä välttämätöntä, se on myös haastavaa, havaitsi Seitti.pro:n perustaja, liiketoimintakehittäjä Jaana Villanen tehdessään kehitystyötä useissa eri yrityksissä vuosien saatossa.

– Usein yrityksellä on vaihtuva tarve ammattilaisesta, mutta soveltuvan ammattilaisen löytäminen on kiven takana ja vaatii paljon perehtymistä. Halusin synnyttää uudenlaisen ja kustannustehokkaan ratkaisun, joka tekisi kehittämisestä ja soveltuvan ammattilaisen löytymisestä helpompaa.

Näin syntyi idea ammattilaisten alustalle ja koko konseptille. Villanen uskoo vahvasti arvojen voimaan sekä ihmisten ja yritysten mahdollisuuksiin kehittyä niiden avulla.

– Vaikka tietoisuus missiosta, visiosta ja arvoista on yrityksissä ja organisaatioissa korkealla tasolla, ymmärrys niiden merkityksestä toiminnan ohjaavina tekijöinä ei kuitenkaan välttämättä ole.

Villanen havaitsi, että monessa markkinoilla olevassa kokonaisuudessa oli selkeä puute kehittämisen jatkumosta. Useimmat palveluntarjoajat keskittyivät yksittäisiin ja kertaluonteisiin toimintoihin.

Villanen törmäsi usein myös siihen, että yritys oli määritellyt mission, vision ja arvot toimintaansa, mutta niiden kokonaisvaltainen ymmärrys, määritteleminen ja jalkauttaminen käytäntöön oli jopa heikolla tasolla.

– Yhteinen visio on pohjana kaikelle toiminnalle ja tekemiselle, johon kaikki ovat sitoutuneet. Tämä edellyttää avointa keskustelua, dialogia ja ymmärrystä omasta roolista kokonaisuudessa, sanoo Villanen.

Villasen mukaan kokonaisvaltaista kehittämistä ei voi syntyä ilman aitoa käytäntöön vietyä arvopohjaista ajattelua, eikä jatkuva uudistuminen ole mahdollista ilman tämän ymmärrystä. Villanen halusi rakentaa yhteisön, joka itsessään toteuttaa uudenlaista toimintamallia: kaikki mukana olevat kouluttajat, valmentaja ja mentorit sparraavat myös toisiaan ja auttavat organisaatioita hyödyntämään niiden resursseja parhaimmalla mahdollisella tavalla. 

www.seitti.pro